Uvjeti prodaje

OPĆI UVJETI PRODAJE

1.         OPĆE INFORMACIJE O UVJETIMA PRODAJE

Ovaj dokument određuje uvjete kupnje Case MyCase proizvoda putem online trgovine. Uvjeti su kreirani u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača, Zakonom o trgovini, Zakonom o elektroničkoj trgovini, Zakonom o obveznim odnosima te ostalim propisima kojima se reguliraju prava i obveze glede sklapanja ugovora na daljinu, a koji su primjenjivi na području EU i/ili Republike Hrvatske. 

Sve izmjene ovih Uvjeta i odredbi će biti objavljene putem ove web stranice te će biti objavljen datum stupanja na snagu istih.

Bilo kakve izmjene ovih Uvjeta bit će na snazi samo za nove narudžbe registrirane nakon objavljivanja tih izmjena na ovoj web stranici.

Kupac je dužan provjeriti uvjete u odgovarajućim poglavljima prije svake narudžbe jer se promjene mogu dogoditi između posjeta online trgovini.

Definicije

Kupac” – Kupac proizvoda je posjetitelj online trgovine koji odabere barem jedan proizvod, popuni elektronski obrazac narudžbe i pošalje ga Prodavatelju

Prodavatelj” – trgovačko društvo Case MyCase d.o.o. upisano u Sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod brojem upisa (MBS): 081305554 OIB: 10786459463 sa sjedištem u Zagrebu, Ulica Silvija Strahimira Kranjčevića 36, e-mail: info@case-mycase.hr 

Narudžba” – obrazac Prodavatelja koji popunjava Kupac, slijedeći potrebne korake kako bi kupio proizvod(e) i/ili usluge koji se prodaju u online trgovini

Ugovor” – ugovor sklopljen između Kupca i Prodavatelja u okviru organiziranog sustava prodaje ili pružanja usluge bez istodobne fizičke prisutnosti Kupca i Prodavatelja na jednom mjestu pri čemu se do trenutka sklapanja ugovora te za sklapanje ugovora isključivo koristi Internet kao sredstvo daljinske komunikacije u skladu s ovim uvjetima. Ovi uvjeti se smatraju sastavnim dijelom Ugovora.

2.         OPĆE INFORMACIJE O PROIZVODIMA

Boja i dimenzije proizvoda na fotografiji na web stranicama mogu se razlikovati od onih kako se čine na fotografiji.

Cijene izražene na web stranicama su u najvećem broju slučajeva iste kao one izražene na maloprodajnim mjestima. U slučaju da postoji razlika između cijene istog proizvoda na web trgovini, katalogu i maloprodajnom mjestu, za kupce putem web trgovine važeća će cijena uvijek biti ona koja je objavljena na web stranicama u trenutku kupnje. 

 

3.         PROCES KUPNJE

3.1.      Narudžba

Narudžba proizvoda se izvršava elektronskim putem. Kupac može izvršiti narudžbu kao registrirani i neregistrirani korisnik. Pritiskom oznake „Dodaj u košaricu“, odabrani se proizvod dodaje u potrošačku košaricu. Proizvodi se smatraju naručenim u trenutku kada Kupac prođe cijeli proces narudžbe te kad potvrdi da je pročitao i razumio ove uvjete prodaje. Tada će Kupac primiti potvrdu o narudžbi putem e-pošte o tome da je Narudžba uredno zaprimljena.

Prodavatelj će nastojati osigurati dostupnost svih naručenih proizvoda. Međutim, u slučaju nedostupnosti naručenih proizvoda, Prodavatelj će o tome obavijestiti Kupca u roku od 2 radna dana od dana potvrde Narudžbe, po čemu će Prodavatelj Kupcu ponuditi izvršenje dostave s duljim rokom ili povrat cijene za dio Narudžbe koji Prodavatelj Kupcu nije u stanju izvršiti u roku.

3.2.      Plaćanje

Plaćanje se vrši putem interneta, odnosno karticama ili pouzećem. Za kupovinu na daljinu moguće je koristiti kreditne kartice na način kako je predočeno Kupcu prilikom kreiranja Narudžbe, kao i PayPal.

3.3.       Cijena

Sve cijene izražene su u nacionalnoj valuti Euro (eur), i uključuju PDV. Proizvodi se isporučuju po cijenama važećim na dan naručivanja i objavljenim na web stranicama. Cijene, uvjeti plaćanja i akcijske ponude vrijede isključivo u trenutku plaćanja i mogu se promijeniti bez prethodne najave. 

U cjelokupan iznos cijene naveden u Narudžbenici će biti uračunat i trošak dostave. Trošak dostave je fiksan (ne ovisi o veličini, težini i broju artikala), a utvrđuje se posebno za svaku državu za koju Kupac izvršava Narudžbu i o načinu plaćanja. Trošak dostave je Kupcu prikazan tijekom postupka kreiranja Narudžbe i u potvrdi Narudžbe.

Popusti koje Prodavatelj odobrava Kupcu se uvijek odnose isključivo na cijenu proizvoda, a ne i na trošak dostave.

4.         DOSTAVA

Prodavatelj ne izvršava uslugu dostave putem svojih zaposlenika, već već uslugu dostave pružaju ugovorni partneri Prodavatelja. Prodavatelj zadržava pravo sklapanja ugovora s različitim dostavnim službama.

Dostava se izvršava na području država koje su vidljive na korisničkom sučelju naše web-trgovine. Za neke od država na koje se izvršava dostava nadležni su naši partneri u tim državama, pri čemu ćete biti preusmjereni našem partneru te Vas upućujemo da u tom slučaju prije narudžbe pročitate i proučite njihove uvjete prodaje.

Okvirno vrijeme dostave je do 5 radnih dana od dana potvrde narudžbe, ne uključujući vikende, blagdane te ostale neradne dane, a pri čemu Prodavatelj uvijek nastoji izvršiti isporuku i u kraćem roku. 

Prodavatelj zadržava pravo promijeniti dogovoreni termin dostave zbog otegotnih okolnosti koje su naknadno nastupile ili iz razloga koji su van kontrole Prodavatelja, te u dogovoru s Kupcem, predložiti novi termin dostave.

Dostava se izvršava na adresu navedenu u Narudžbi. Naručena roba bit će složena na način da se uobičajenim rukovanjem u prijevozu ne može oštetiti. 

Kupac je isključivo odgovoran za osiguravanje mogućeg prihvaćanja isporuke na dostavnoj adresi i, ako nije osobno dostupan za prihvaćanje, mora osigurati prisutnost odrasle osobe na dostavnoj adresi. Dostavljači neće dostaviti, isporučiti i ostaviti proizvode za koje nisu potpisane potvrde o preuzimanju. Ako Kupac odbije potpisati potvrdu preuzimanja, dostava će biti zabilježena kao odbijena.

Dostavna služba će pokušati dostaviti proizvode barem dva puta, u skladu s dostavnom politikom dostavne službe koja je ugovorni partner Prodavatelja. Ovisno i sukladno dostavnoj politici dostavne službe koja je ugovorni partner Prodavatelja, Kupac prije dostave može zaprimiti email s okvirnim vremenom dostave i kontakt podatcima dostavljača. Ako Kupac u najmanje dva pokušaja dostave ne preuzme proizvode, Narudžba će se smatrati otkazanom i bit će vraćena Prodavatelju.  U tom slučaju Kupac ima pravo tražiti povrat iznosa za proizvode, a pri čemu Kupac snosi troškove neuspješnih pokušaja dostave te troškove povrata proizvoda Prodavatelju. Zahtjev za povratom Kupac može uputiti putem emaila info@case-mycase.hr. Opravdanom zahtjevu za povratom iznosa za proizvode Prodavatelj će udovoljiti u roku od 14 dana od dana primitka zahtjeva. 

Dostava se može obustaviti zbog razloga više sile poput, primjerice, ali ne ograničavajući se na zatvorene prometnice uslijed vjetra, prekid trajektnih linija i sl. U tom će slučaju Prodavatelj uložiti sve razumne napore kako bi pravovremeno kontaktirao Kupca i dogovorio alternativni termin dostave.

5.         MATERIJALNI NEDOSTACI STVARI

            5.1.      Nedostaci uočeni prilikom dostave

Kupac ili osoba koja u ime Kupca preuzima proizvode je dužna prilikom primopredaje istih provjeriti stanje pakiranja. Kupac ili druga osoba u ime Kupca će biti zatraženi potpisati potvrdu preuzimanja koja potvrđuje da je dostava isporučena, jesu li proizvodi dostavljeni bez vidljivih oštećenja pakiranja te jesu li zadovoljni primljenom uslugom. Ako Kupac ili druga osoba u ime Kupca ustanovi da neki proizvodi nedostaju ili su oštećeni prilikom primopredaje, potrebno je isto naznačiti na dostavnici dostavne službe. Proizvodi koji nedostaju besplatno će biti dostavljeni naknadno, u najkraćem mogućem roku. Isto vrijedi i ako Kupcu bude dostavljen oštećen proizvod. 

            5.2.      Nedostaci uočeni nakon dostave

Naknadno uočeni nedostaci su oni nedostaci koji su postojali u trenutku dostave proizvoda, ali ih Kupac prilikom primopredaje nije uočio ili su nastali kao posljedica neke okolnosti koja je postojala u trenutku dostave proizvoda (npr. neispravna ambalaža i sl.). U takvim slučajevima, Kupac je dužan o uočenim nedostacima Prodavatelja obavijestiti bez odgode, a najkasnije u roku od dva mjeseca od dana kad je nedostatak uočen odnosno dvije godine od dana dostave proizvoda, a o čemu Kupac može obavijestiti Prodavatelja putem emaila info@case-mycase.hr. U slučaju opravdanog prigovora, Kupac ima pravo na zamjenu s novom stvari bez nedostatka, sniženje cijene ili raskid ugovora, sve ovisno o okolnostima konkretnog slučaja i u skladu sa Zakonom o obveznim odnosima. Prava po osnovi materijalnih nedostataka stvari Kupac može ostvarivati uz predočenje računa za predmetni proizvod/e te povrat proizvoda koji reklamira. Smatrat će se da ne postoji materijalni nedostatak stvari te da proizvod ima sva ugovorena obilježja i obilježja koja se očekuju od istih ili istovrsnih proizvoda ili ako je oštećenje nastalo redovnim habanjem i načinom rukovanja proizvodom.

            5.3.      Pravila isporuke prilikom povrata zbog materijalnog nedostatka

U slučaju opravdanog prigovora zbog materijalnog nedostatka stvari, povrat proizvoda se izvršava po dostavnoj službi u organizaciji i o trošku Prodavatelja. U slučaju da Kupac ili druga osoba koja djeluje u ime Kupca ne bude prisutna i/ili ne preda proizvod s materijalnim nedostatkom u vrijeme i na mjestu kako je dogovoreno s dostavnom službom, smatrat će se da je Kupac odustao od svojih prava zbog materijalnih nedostataka stvari.

6. PROIZVODA BEZ NEDOSTATKA

Kupac koji je kupio proizvode putem Interneta ima pravo predomisliti se bez navođenja razloga. Kupac ovo pravo može ostvariti u roku od 14 dana od dana dostave proizvoda. Ovo pravo Kupac može ostvarivati uz predočenje računa za predmetni proizvod/e te povrat proizvoda u odnosu na koji se Kupac predomislio.

Da bi Kupac mogao ostvariti pravo na jednostrani raskid ovoga Ugovora, mora obavijestiti Prodavatelja o svojoj odluci o jednostranom raskidu ugovora prije isteka roka i to nedvosmislenom izjavom poslanom poštom ili elektroničkom poštom, u kojoj će navesti svoje ime i prezime, adresu, broj telefona, telefaksa ili adresu elektroničke pošte, a može koristiti i priloženi primjer obrasca za jednostrani raskid ugovora koji može pronaći ovdje: OBRAZAC

6.1.      Povrat robe

Kupac proizvode treba vratiti neželjene proizvode bez nepotrebnog odgađanja, a u svakom slučaju najkasnije u roku od 14 dana od dana Prodavatelj uputi odluku o jednostranom raskidu ugovora, u izvornom stanju i, ako je moguće, u pripadajućoj ambalaži. 

Kupac može vratiti neželjeni proizvod putem pošte u vlastitoj organizaciji.

Kupac snosi troškove povrata proizvoda Prodavatelju.

6.2.      Povrat uplaćenog iznosa

U slučaju jednostranog raskida ugovora bez navođenja razloga, Prodavatelj se obvezuje izvršiti povrat novca Kupcu najkasnije u roku od 14 dana od dana primitka zahtjeva za jednostrani raskid ugovora. Povrat novca bit će izvršen na broj računa Kupca s kojeg je izvršena uplata kupoprodajne cijene ili koji Kupac da Prodavatelju u svrhu izvršavanja povrata.

Kupac je odgovoran za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom prije povrata, a što će Prodavatelj uzeti u obzir prilikom povrata uplaćenog iznosa.

U slučaju da Kupac izvršava povrat individualno dizajniranog proizvoda (onoga koji je Kupac definirao koristeći opciju „Dizajniraj“), Kupac ima pravo na  povrat u iznosu od 50% cijene.

7.         RJEŠAVANJE SPOROVA

Uredbom 524/2013 o online rješavanju potrošačkih sporova, sporove vezane uz online kupovinu moguće je riješiti putem platforme kojoj je moguće pristupiti na sljedećem liku ec.europa.eu/consumers/odr.

To znači da je u slučaju problema tijekom online kupnje unutar EU-a (neispravan proizvod, nemogućnost zamjene proizvoda itd.), prigovor moguće podnijeti na gornjoj poveznici, i to na bilo kojem od službenih jezika  EU.

Povjerenje je temelj našeg poslovanja te pozivamo kupce da se, ako to žele, uvijek najprije obrate nama kako bismo mogli pomoći pri rješavanju nastalih poteškoća u što kraćem roku. Kupci sve prigovore, upite, pritužbe i sl. mogu uputiti na kontakt email info@case-mycase.hr 

Uvjeti su posljednji put ažurirani i objavljeni 7. svibnja 2021. godine 

×
×

Košarica